คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร ไมโภคา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าชนะ
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท ช่วยรักษา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางเย็นจิตร วงศ์พิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนูญ สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายประภาส วัตถุ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายไพทูรย์ รัตนนิพนธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุขุมธรรมโกศล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ จุนเด็น
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น (อิสลาม)
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ชัชมณฑ์ แดงกนิษฐ์ นาถาวร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ ธรรมโสภณ
ตำแหน่ง : กรรกมาผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวรรณชัย แสงฉวาง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปรารถ พรหมหิตาทร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐธัญ รัศมี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.วิเชียร คงรัสโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ อักษรสาร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ