ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
        โรงเรียนท่าชนะ ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๙  โดยยกฐานะจากโรงเรียนท่าชนะประถมศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้สถานที่โรงเรียนท่าชนะประถมศึกษา (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนตลาดหนองหวาย) เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.๑)จำนวน ๒ ห้องเรียน นักเรียน ๙๐ คน  มีครู-อาจารย์จำนวน ๗ คน     เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบยากที่จะขยายและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าในโอกาสต่อไปได้  กรมสามัญศึกษาจึงพิจารณาเห็นควรให้ย้ายจากสถานที่เดิมมาตั้ง ณ ที่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองสีป้อ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๑๕ ไร่ ๓ งาน ๘๒ ตารางวา  ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๙ จนถึงปี ๒๕๒๑ จึงได้ย้ายมาเปิดทำการสอนในที่ปัจจุบัน เลขที่ ๓๙๙ หมู่ ๑๐ ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยสมบูรณ์ 

      โรงเรียน ท่าชนะ ที่ตั้ง ๓๙๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล ท่าชนะ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ โทร ๐๗๗-๓๘๑๐๘๗ โทรสาร ๐๗๗- ๓๘๑๓๙๓     e-mail thachana_School@hotmail.com  website http://www.thachana.ac.th, www.facebook.com /thachana.school เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ ๖) เนื้อที่  ๑๑๕  ไร่  ๓ งาน ๘๒  ตารางวา  

      เขตพื้นที่บริการ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอท่าชนะ ๖ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลท่าชนะ ตำบลสมอทอง ตำบลคลองพา ตำบลวัง ตำบลคันธุลี และตำบลประสงค์