กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวโสภินันท์ ถนอมนาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

มีศักดิ์ พูลสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพ
ครูผู้ช่วย