วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนท่าชนะใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาสู่สากล

ปรัชญาของโรงเรียน

อตฺตา  หเว  ชิตํ  เสยฺโย

ชนะตนนั่นแหละดี