บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ

อุดม เที่ยงถิ่น
พนักงานขับรถ

สราวุธ พรหมศักดิ์
นักการภารโรง

สุภาพรรณ ยกอินทร์
ครูธุรการ

อังคณา สุวรรณมณี
เจ้าหน้าที่บัญชี

วีรยา พัดทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบริหารทั่วไป)

จิราวรรณ ปานกลาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานวิชาการ)

เพ็ญศรี พรหมศักดิ์
แม่บ้าน

สุภา เพชรชนะ
แม่บ้าน

เฉลิมพร แสงทิ้ง
แม่บ้าน

สมสุทธิ์ แป้นชำนาญ
แม่บ้าน