กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายฉัตรชัย ทองหีต
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวราพร สุวรรณสมุทร
ครู คศ.3

วิชัย กาเตะ
ครู คศ.3

อาจิณ จันนาป่า
ครู คศ.2

นางสาวมลฤดี ประทุมวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งนภา ขำเกิด
ครูอัตราจ้าง