กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

สุมลทิพย์ บุญประสงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ประยูร ทองส่งแสง
ครู คศ.3

ศิริ จุนเด็น
ครู คศ.3

วิชัย กาเตะ
ครู คศ.3

อุษา สำลี
ครู คศ.3

อมรศรี ใสสะอาด
ครู คศ.3

สุรนาถ ปูชนียพงศกร
ครู คศ.3

สุวิทย์ มีศักดิ์
ครู คศ.3

สุธี ดุลยรัตนานนท์
ครู คศ.3

อาจิณ จันนาป่า
ครู คศ.2

โสฬส เมืองแมน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

เกษสุนีย์ จันทร
ครู คศ.2

นางสาวจิตติมา พิมาน
ครู คศ.1

นางเยาวเรศ เพ็ชรชู
ครูผู้ช่วย

นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์
ครูผู้ช่วย