กลุ่มสาระฯภาษาไทย

พรชนา สุวรรณจันทร์
ครู คศ.1

มยุรีย์ นาคเสน
ครู คศ.3

อรนิตย์ อักษรสาร
ครู คศ.3

นิตยา มีศักดิ์
ครู คศ.3

หอมหวล สนิทธิเวทย์
ครู คศ.2

สุกฤษฎิ์ ศักดิ์จันทร์
ครู คศ.2

นันท์นภัส ยิ้มย่อง
ครู คศ.1

นางสาวปิยรัตน์ บุญฤทธิ์