กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

จุฬาลักษณ์ พรหมอุบล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

สะใบทิพย์ ขุนอำไพ
ครู คศ.1

เบญจมาศ โกศล
ครู คศ.1

ศรีสุดา เพชรพงศ์
ครู คศ.1

นายปฏิพัทธ์ ใจดี
ครู คศ.1

นางสาวสุธาสินี นาคกรด
ครูผู้ช่วย

ธัญรัตน์ บุตรพรหม