กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

จุฬาลักษณ์ พรหมอุบล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ปณิสรา เภตราใหญ่
ครู คศ.2

สะใบทิพย์ ขุนอำไพ
ครู คศ.1

เบญจมาศ โกศล
ครู คศ.1

ศรีสุดา เพชรพงศ์
ครู คศ.1

นางสาวฐิตารีย์ อ่ำจับ
ครู คศ.1

นายปฏิพัทธ์ ใจดี
ครู คศ.1

นางสาวสุธาสินี นาคกรด
ครูผู้ช่วย

ธัญรัตน์ บุตรพรหม