กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

จุฬาลักษณ์ พรหมอุบล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

สะใบทิพย์ ขุนอำไพ
ครู คศ.2

นางสาวศุทธินี มินทอง
ครู คศ.1

นางสาวรัชนีกร หมาดสตูล
ครู คศ.1

นางสาวหนึ่งฤทัย ชาตรี
ครู คศ.1

นายอนุวัฒน์ ศิริวัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา บำรุงภักดิ์
ครู คศ.1

นางสาวยวนยะดา อุทาสี
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนิกานต์ พลภักดี
ครูผู้ช่วย

นายอภิวัฒน์ คชวิญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑามาศ เมืองม่วง
ครูอัตราจ้าง