กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ดวงสุดา วัฎติสุ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

วิราวรรณ กลางนุรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

พรจิตต์ กลางนุรักษ์
ครู คศ.2

วราภรณ์ บุญเกตุ
ครู คศ.3

อังจิมา ทองจีน
ครู คศ.2

นางสาววิลาวัณย์ แท่นนิล

นางสาวกรรณิการ์ พรหมรอด
ครูผู้ช่วย