กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วราภรณ์ บุญเกตุ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อังจิมา ทองจีน
ครู คศ.3

นางสาวกรรณิการ์ พรหมรอด
ครู คศ.1

นางสาวจิราวรรณ พรหมแก้ว
ครู คศ.1

นายกฤตนัย ยอดราช
ครู คศ.1

นายวัชรพงษ์ เรืองแสง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0980571083
อีเมล์ : peav.007@gmail.com

นางสาวเมธิตา สินธุวงศานนท์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภมาศ ศรีคิรินทร์
ครูอัตราจ้าง