กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ดวงสุดา วัฎติสุ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

วิราวรรณ กลางนุรักษ์
ครู คศ.3

จรงค์ ธวัชชัยสกุล
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

วีรชาติ สุวรรณวงศ์
ครู คศ.2

พรจิตต์ กลางนุรักษ์
ครู คศ.2

วราภรณ์ บุญเกตุ
ครู คศ.3

อังจิมา ทองจีน
ครู คศ.2

นางสาววิลาวัณย์ แท่นนิล

นางสาวกรรณิการ์ พรหมรอด
ครูผู้ช่วย