สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

พระพิฆเนศอยู่กลางเสมาธรรมจักร  ล้อมรอบด้วยวงกลม

พระพิฆเนศ  คือ  เทพเจ้าแห่งความรู้ทุกสาขา

เสมาธรรมจักร   คือ  สัญลักษณ์กระทรวงศึกษาธิการ

วงกลมล้อมเสมาธรรมจักร คือ การจัดการเรียนการสอนภายใต้กรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเปรียบเสมือน 

โรงเรียนท่าชนะให้วิชาความรู้ทุกสาขาแก่นักเรียนในการนำไปใช้ในการดำรงชีวิตให้สมบูรณ์  โดยอยู่ภายใต้กรอบและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ