พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑.      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

๒.      พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีศักยภาพในการแข่งขัน

๓.      ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

๔.      ส่งเสริมคุณธรรม  นำความรู้  มีค่านิยมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      เป้าประสงค์

 

๑.      ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.      ผู้เรียนเป็นที่พึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นคนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี  มีความรู้  และอยู่ร่วมกันในสังคมได้

๓.      ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานตามนโยบาย 3 D

๔.      ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

๕.      ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถ  และทักษะตามสมรรถนะ  และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

๖.      ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ

๗.      เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการสื่อสาร