กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอัมรี ทองสมุทร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

จุไร บุญเลิศกุล
ครู คศ.2

วนิชย์ บุญเลิศกุล
ครู คศ.2

วิรัตน์ นาคน้อย
ครู คศ.2

อัจฉรา ฉิมพลัด
ครู คศ.2

สมศักดิ์ โสมปาน
ครู คศ.2

นันท์นภัส สุทธิการ
ครู คศ.1

นางสาวเบญจวรรณ ชัยยศ
ครู คศ.1

นางสาวนูรีฮัน ฮะแว
ครู คศ.1

นางสาวชุติกาญจน์ ทุ่มทวน
ครูอัตราจ้าง