กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอัมรี ทองสมุทร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

จุไร บุญเลิศกุล
ครู คศ.2

วนิชย์ บุญเลิศกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

วิรัตน์ นาคน้อย
ครู คศ.2

อัจฉรา ฉิมพลัด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

สมศักดิ์ โสมปาน
ครู คศ.2

นันท์นภัส สุทธิการ
ครู คศ.1

นางสาวเบญจวรรณ ชัยยศ
ครู คศ.1

นางสาวนูรีฮัน ฮะแว
ครู คศ.1