กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

เย็นจิตร วงศ์พิทักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

สุจินต์ สุทธิวรางกูล
ครู คศ.3

จารี สุดจำนงค์
ครู คศ.3

ปวีณ์กร บัวเพชร
ครู คศ.3

วิภารัตน์ อินทร์ปาน
ครู คศ.2

จินตนา ยังจีน
ครู คศ.2

ปรียา วิบูลย์พันธุ์
ครู คศ.1

มณีรัตน์ แก้วพา
ครู คศ.2

กนกวรรณ อักษรสม
ครู คศ.2

วิทยา สริขา
ครู คศ.1

นางสาวจารุวรรณ แก้วมี
ครูผู้ช่วย