กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จินตนา ยังจีน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เย็นจิตร วงศ์พิทักษ์
ครู คศ.3

จารี สุดจำนงค์
ครู คศ.3

ปวีณ์กร บัวเพชร
ครู คศ.3

มณีรัตน์ แก้วพา
ครู คศ.3

ปรียา วิบูลย์พันธุ์
ครู คศ.2

วิทยา สริขา
ครู คศ.2

นางสาวจารุวรรณ แก้วมี
ครู คศ.1

นางสาวอริย์สร ภูริอัครวณิชย์
ครู คศ.1

นางสาวธันย์ชนก ชูจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวชนกานต์ วงษ์ปัญญา
ครูผู้ช่วย

นางโสฬส เมืองแมน
ครู คศ.3

นางเกษสุนีย์ จันทร
ครู คศ.3

นางสาวจิตติมา พิมาน
ครู คศ.2

นางเยาวเรศ เพ็ชรชู
ครู คศ.1