ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเรนทร์ เพชรชื่น
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 กรกฎาคม 2519 - 18 กันยายน 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิด คงทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 กันยายน 2521 - 8 ธันวาคม 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายผจญ จวนใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธันวาคม 2527 - 1 พฤศจิกายน 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล นิลรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2532 - 30 กันยายน 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยุทธ ศรีขจร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2536 - 25 พฤศจิกายน 2541
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.สมโพธิ พรหมหิตาธร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2541 - 30 กันยายน 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายอภินันท์ หมันหลิน
ตำแหน่ง : ผุ้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 มกราคม 2543 - 30 มกราคม 2549
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรุณี จิ้วตระกูล
ตำแหน่ง : ผุ้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 มกราคม 2549 - 30 กันยายน 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ แก้วสุก
ตำแหน่ง : ผุ้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 มิถุนายน 2554-30 กันยายน 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงไกร แก้วมีศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2554 - 12 ธันวาคม 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ อักษรสาร
ตำแหน่ง : ผุ้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ธันวาคม 2556 - 24 เมษายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายเทวัญ มินทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 เมษายน 2561 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ทองสมุทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรชา ช่อสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564 - 17 มกราคม 2566
ชื่อ-นามสกุล : นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 มกราคม 2566 - ปัจจุบัน