ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
วช.01.1แบบขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 217.84 KB 73043
วช.01.2บันทึกขอเวลาเรียนให้กับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.68 KB 73033
วช.01.3แบบขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 67.52 KB 73035
วช.01.4แบบรายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 212.23 KB 73032
วช.01.5แบบสำรวจเส้นทางเพื่อนำนักเรียนไ ป ทัศนศึกษา แข่งขัน ศึกษา ออรม Word Document ขนาดไฟล์ 214.18 KB 73034
วช.01.6แบบขอแลกเปลี่ยนคาบ-วิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 81.55 KB 73037
วช.01.7แบบสรุปรายงานการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 213.75 KB 73036
วช.01.8แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ-80 Word Document ขนาดไฟล์ 125.04 KB 73097
วช.01.9แบบขออนุญาตอนุมัติผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 99.86 KB 73035
วช.01.10แบบบันทึกการเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 218.48 KB 73029
วช.01.11แบบคำร้องขอย้ายห้องเรียน-แผนการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 211.78 KB 73030
วช.01.12แบบบันทึกการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 214.35 KB 73034
วช.01.13บันทึกขอเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 38.45 KB 73036
วช.01.14บันทึกรายงานผลการไปประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน-พานักเรียนไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 40.14 KB 73046
วช.01.15รายการส่งครูเข้าร่วมอบรม-สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 213.42 KB 73033
วช.01.16แบบการจัดตารางสอนแทนครูที่ไม่มาปฏิบัติราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 110.59 KB 73033
วช.01.17แบบสรุปรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 76.82 KB 73035
วช.01.18แบบสำรวจคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 216.84 KB 73033
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 64.06 KB 73035
แบบสำรวจอัตรากำลังครู Word Document ขนาดไฟล์ 214.59 KB 73034
แบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน Online Word Document ขนาดไฟล์ 26.84 KB 73039
บันทึกข้อความขอเบิกกระดาษถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 40.01 KB 73040
แบบเสนอหัวข้อการทำวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 68.03 KB 259444
ใบสมัคร ม.1 นอกเขตบริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.21 KB 260002
ใบสมัคร ม.1 ในเขต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 539.72 KB 260048
ใบสมัคร ม.4 นอกเขตบริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.43 KB 260048
ใบสมัคร ม.4 ในเขต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.53 KB 260050
ตารางสอนเสริมเติมเต็มความรู้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.1 KB 261307
ตารางสอนเสริมเติมเต็มความรู้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.21 KB 260933
เว็ปติว O-NET Word Document ขนาดไฟล์ 18.57 KB 264730
ตารางติวนักเรียน ม.3 ม.6 260394
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
77123
กลุ่มงานบุคลากร
แนวปฏิบัติในการออกประกาศเกียรติบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.48 KB 77124
การเงินและสินทรัพย์
77124
แบ่งปันกันจ้า
77123
แนวข้อสอบโอเน็ต ม.6 ทุกวิชา ของ อักษรเจริญทัศน์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.52 MB 263228
แนวข้อสอบโอเน็ต ม.3 ทุกวิชา ของ อักษรเจริญทัศน์ (เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์) Word Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 279286
แนวข้อสอบโอเน็ต ม.3 ทุกวิชา ของ อักษรเจริญทัศน์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 264994
ข้อสอบติวโอเน็ตศิลปะ ม.6 พร้อมเฉลย ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.44 KB 260497
ข้อสอบติวโอเน็ต ภาษาต่างประเทศ ม.6 พร้อมเฉลย ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.44 KB 268027
ข้อสอบติวโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.6 ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.96 KB 264044
ข้อสอบติวโอเน็ต สุขศึกษาและพลศึกษา ม.6 พร้อมเฉลย ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.41 KB 260974
ข้อสอบติวโอเน็ตสังคมศึกษา ม.6 ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.87 KB 267634
ข้อสอบติวโอเน็ตวิทยาศาสตร์ ม.6 พร้อมเฉลย ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 974.5 KB 268110
ข้อสอบติวโอเน็ตภาษาไทย ม.6 ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 368.53 KB 264849
แนวข้อสอบโอเน็ตการงาน ฯ ม.6 ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 261119
กลุ่มบริหารวิชาการ / แบบติดตามนักเรียนขาดเรียน
แบบ-บค.15-รายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 64892
แบบ-บค.14-หนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 64889
แบบ-ขร.4_พ-ขอให้จำหน่ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 64892
แบบ-ขร.3_พ-นักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 64896
แบบ-ขร.2_บพ-แจ้งพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 64893
แบบ-ขร.1_บพ-แจ้งครูที่ปรึกษาขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 64904
คำอธิบายแบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.49 KB 64894