ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
วช.01.1แบบขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 217.84 KB 150
วช.01.2บันทึกขอเวลาเรียนให้กับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.68 KB 268
วช.01.3แบบขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 67.52 KB 269
วช.01.4แบบรายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 212.23 KB 283
วช.01.5แบบสำรวจเส้นทางเพื่อนำนักเรียนไ ป ทัศนศึกษา แข่งขัน ศึกษา ออรม Word Document ขนาดไฟล์ 214.18 KB 464
วช.01.6แบบขอแลกเปลี่ยนคาบ-วิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 81.55 KB 166
วช.01.7แบบสรุปรายงานการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 213.75 KB 368
วช.01.8แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ-80 Word Document ขนาดไฟล์ 125.04 KB 379
วช.01.9แบบขออนุญาตอนุมัติผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 99.86 KB 491
วช.01.10แบบบันทึกการเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 218.48 KB 505
วช.01.11แบบคำร้องขอย้ายห้องเรียน-แผนการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 211.78 KB 323
วช.01.12แบบบันทึกการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 214.35 KB 230
วช.01.13บันทึกขอเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 38.45 KB 157
วช.01.14บันทึกรายงานผลการไปประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน-พานักเรียนไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 40.14 KB 203
วช.01.15รายการส่งครูเข้าร่วมอบรม-สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 213.42 KB 426
วช.01.16แบบการจัดตารางสอนแทนครูที่ไม่มาปฏิบัติราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 110.59 KB 316
วช.01.17แบบสรุปรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 76.82 KB 230
วช.01.18แบบสำรวจคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 216.84 KB 568
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 64.06 KB 469
แบบสำรวจอัตรากำลังครู Word Document ขนาดไฟล์ 214.59 KB 318
แบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน Online Word Document ขนาดไฟล์ 26.84 KB 499
บันทึกข้อความขอเบิกกระดาษถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 40.01 KB 381
แบบเสนอหัวข้อการทำวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 68.03 KB 382
ใบสมัคร ม.1 นอกเขตบริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.21 KB 545
ใบสมัคร ม.1 ในเขต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 539.72 KB 141
ใบสมัคร ม.4 นอกเขตบริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.43 KB 409
ใบสมัคร ม.4 ในเขต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.53 KB 345
ตารางสอนเสริมเติมเต็มความรู้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.1 KB 493
ตารางสอนเสริมเติมเต็มความรู้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.21 KB 184
เว็ปติว O-NET Word Document ขนาดไฟล์ 18.57 KB 311
ตารางติวนักเรียน ม.3 ม.6 365
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
200
กลุ่มงานบุคลากร
แนวปฏิบัติในการออกประกาศเกียรติบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.48 KB 438
การเงินและสินทรัพย์
264
แบ่งปันกันจ้า
164
แนวข้อสอบโอเน็ต ม.6 ทุกวิชา ของ อักษรเจริญทัศน์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.52 MB 375
แนวข้อสอบโอเน็ต ม.3 ทุกวิชา ของ อักษรเจริญทัศน์ (เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์) Word Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 337
แนวข้อสอบโอเน็ต ม.3 ทุกวิชา ของ อักษรเจริญทัศน์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 518
ข้อสอบติวโอเน็ตศิลปะ ม.6 พร้อมเฉลย ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.44 KB 479
ข้อสอบติวโอเน็ต ภาษาต่างประเทศ ม.6 พร้อมเฉลย ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.44 KB 146
ข้อสอบติวโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.6 ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.96 KB 438
ข้อสอบติวโอเน็ต สุขศึกษาและพลศึกษา ม.6 พร้อมเฉลย ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.41 KB 394
ข้อสอบติวโอเน็ตสังคมศึกษา ม.6 ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.87 KB 316
ข้อสอบติวโอเน็ตวิทยาศาสตร์ ม.6 พร้อมเฉลย ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 974.5 KB 325
ข้อสอบติวโอเน็ตภาษาไทย ม.6 ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 368.53 KB 267
แนวข้อสอบโอเน็ตการงาน ฯ ม.6 ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 306
กลุ่มบริหารวิชาการ / แบบติดตามนักเรียนขาดเรียน
แบบ-บค.15-รายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 519
แบบ-บค.14-หนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 463
แบบ-ขร.4_พ-ขอให้จำหน่ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 424
แบบ-ขร.3_พ-นักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 406
แบบ-ขร.2_บพ-แจ้งพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 360
แบบ-ขร.1_บพ-แจ้งครูที่ปรึกษาขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 180
คำอธิบายแบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.49 KB 258