ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
วช.01.19 แบบบันทึกการเข้าสอนแทนในกรณีที่ครูไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 19.93 KB 3
วช.01.1แบบขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 217.84 KB 146393
วช.01.2บันทึกขอเวลาเรียนให้กับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.68 KB 146495
วช.01.3แบบขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 67.52 KB 146504
วช.01.4แบบรายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 212.23 KB 146497
วช.01.5แบบสำรวจเส้นทางเพื่อนำนักเรียนไ ป ทัศนศึกษา แข่งขัน ศึกษา ออรม Word Document ขนาดไฟล์ 214.18 KB 146678
วช.01.6แบบขอแลกเปลี่ยนคาบ-วิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 81.55 KB 146384
วช.01.7แบบสรุปรายงานการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 213.75 KB 146589
วช.01.8แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ-80 Word Document ขนาดไฟล์ 125.04 KB 146600
วช.01.9แบบขออนุญาตอนุมัติผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 99.86 KB 146698
วช.01.10แบบบันทึกการเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 218.48 KB 146706
วช.01.11แบบคำร้องขอย้ายห้องเรียน-แผนการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 211.78 KB 146531
วช.01.12แบบบันทึกการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 214.35 KB 146440
วช.01.13บันทึกขอเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 38.45 KB 146366
วช.01.14บันทึกรายงานผลการไปประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน-พานักเรียนไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 40.14 KB 146416
วช.01.15รายการส่งครูเข้าร่วมอบรม-สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 213.42 KB 146635
วช.01.16แบบการจัดตารางสอนแทนครูที่ไม่มาปฏิบัติราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 110.59 KB 146531
วช.01.17แบบสรุปรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 76.82 KB 146460
วช.01.18แบบสำรวจคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 216.84 KB 146785
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 64.06 KB 146677
แบบสำรวจอัตรากำลังครู Word Document ขนาดไฟล์ 214.59 KB 146522
แบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน Online Word Document ขนาดไฟล์ 26.84 KB 146718
บันทึกข้อความขอเบิกกระดาษถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 40.01 KB 146587
แบบเสนอหัวข้อการทำวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 68.03 KB 146600
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์ม ขออนุญาตซ่อม Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 58692
แบบฟอร์ม ขออนุญาตจัดทำโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 58698
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผอ. และ รอง ผอ.สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.89 KB 123862
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 123864
แนวปฏิบัติในการออกประกาศเกียรติบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.48 KB 146654
กลุ่มบริหารวิชาการ / แบบติดตามนักเรียนขาดเรียน
แบบ-บค.15-รายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 146735
แบบ-บค.14-หนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 146682
แบบ-ขร.4_พ-ขอให้จำหน่ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 146646
แบบ-ขร.3_พ-นักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 146629
แบบ-ขร.2_บพ-แจ้งพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 146581
แบบ-ขร.1_บพ-แจ้งครูที่ปรึกษาขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 146396
คำอธิบายแบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.49 KB 146503