ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27.49 KB 1
วช.01.19 แบบบันทึกการเข้าสอนแทนในกรณีที่ครูไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 19.93 KB 24
วช.01.1แบบขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 217.84 KB 146402
วช.01.2บันทึกขอเวลาเรียนให้กับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.68 KB 146508
วช.01.3แบบขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 67.52 KB 146514
วช.01.4แบบรายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 212.23 KB 146500
วช.01.5แบบสำรวจเส้นทางเพื่อนำนักเรียนไ ป ทัศนศึกษา แข่งขัน ศึกษา ออรม Word Document ขนาดไฟล์ 214.18 KB 146679
วช.01.6แบบขอแลกเปลี่ยนคาบ-วิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 81.55 KB 146388
วช.01.7แบบสรุปรายงานการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 213.75 KB 146602
วช.01.8แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ-80 Word Document ขนาดไฟล์ 125.04 KB 146601
วช.01.9แบบขออนุญาตอนุมัติผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 99.86 KB 146699
วช.01.10แบบบันทึกการเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 218.48 KB 146714
วช.01.11แบบคำร้องขอย้ายห้องเรียน-แผนการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 211.78 KB 146540
วช.01.12แบบบันทึกการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 214.35 KB 146442
วช.01.13บันทึกขอเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 38.45 KB 146368
วช.01.14บันทึกรายงานผลการไปประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน-พานักเรียนไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 40.14 KB 146418
วช.01.15รายการส่งครูเข้าร่วมอบรม-สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 213.42 KB 146636
วช.01.16แบบการจัดตารางสอนแทนครูที่ไม่มาปฏิบัติราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 110.59 KB 146541
วช.01.17แบบสรุปรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 76.82 KB 146462
วช.01.18แบบสำรวจคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 216.84 KB 146786
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 64.06 KB 146685
แบบสำรวจอัตรากำลังครู Word Document ขนาดไฟล์ 214.59 KB 146523
แบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน Online Word Document ขนาดไฟล์ 26.84 KB 146720
บันทึกข้อความขอเบิกกระดาษถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 40.01 KB 146588
แบบเสนอหัวข้อการทำวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 68.03 KB 146601
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์ม ขออนุญาตซ่อม Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 58694
แบบฟอร์ม ขออนุญาตจัดทำโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 58700
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผอ. และ รอง ผอ.สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.89 KB 123869
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 123865
แนวปฏิบัติในการออกประกาศเกียรติบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.48 KB 146655
กลุ่มบริหารวิชาการ / แบบติดตามนักเรียนขาดเรียน
แบบ-บค.15-รายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 146746
แบบ-บค.14-หนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 146685
แบบ-ขร.4_พ-ขอให้จำหน่ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 146651
แบบ-ขร.3_พ-นักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 146637
แบบ-ขร.2_บพ-แจ้งพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 146583
แบบ-ขร.1_บพ-แจ้งครูที่ปรึกษาขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 146398
คำอธิบายแบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.49 KB 146511