ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นางสาวณัฐพร เฮ่าหนู
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2557,19:00   อ่าน 447 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจินต์จุฑา เนียมเงิน
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2557,18:59   อ่าน 376 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนกร เพ็ชร์รอด,เด็กชายรัฐพงค์ สันหลี เด็กหญิงเจนจิรา สุวรรณมณี
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2557,18:55   อ่าน 500 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : ด็กหญิงหฤทัย แสงเพ็ชร์,เด็กหญิงอารยา เจริญสุข และ เด็กชายเอกราช รินสินธุ์
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2557,18:50   อ่าน 883 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพรพิมพิพา ม่วงเมือง และ เด็กหญิงอริสรา หวัดแก้ว
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2557,18:47   อ่าน 530 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นางสาวนฤมล บัวทอง
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2557,18:44   อ่าน 421 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเจษฎากร สุดภักดี
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2557,18:40   อ่าน 586 ครั้ง